Chia sẻ:

Cung cấp các sản phẩm máy công cụ

Có thể được sử dụng với các ứng dụng servo. Đáp ứng mọi nhu cầu gia công

Ứng dụng đa chương trình, Đáp ứng nhu cầu gia công kết hợp

Hỗ trợ các ứng dụng hai chiều, ba chiều và bốn chiều.

Gia công mặt phẳng nghiêng

Chức năng tọa độ quay đơn giản hóa việc lập trình trên mặt nghiêng. Phay, khoan và tarô trên mặt phẳng nghiêng có thể được thực hiện bằng đầu vào chương trình NC theo cách thủ công mà không cần xử lý CAD/CAM phức tạp.

Category Items Multi Axis Group Mill Turn
11TB 200TB-5 210TB-H 210TB-H5 220TB 220TB-5
Product specification Max. Axes group in system 2 4 4 4
Max. PLC axes group 1 3 3 3
Standard controlled axes
(standard)
8 12 12 12 12 12
Max. controlled axes (option) 8 16 16 16 16 16
Max. Number of spindles 6 6 6 6
Max. Axes in synchronous control (single axes group) 4 5 4 5 4 5
Min. Control unit-mm 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Max. Number of work
coordinates system
100 100 100 100
Max. Groups of tool compensation 96 96 96 96
Number of multi-channel function groups 4 4 4 4
Number of pre-read segments 1000 2000 2000 2000
Segment process time 1000 4000 1000 4000 1000 4000
Hardware specification Storage DISKA (MB) 512 256 4096 4096
I/O standard 64/64 32/32 32/32 32/32
I/O optional 128/128 96/96 96/96 128/128
DA 2 2 2 2
Display (Inch) 10,4 8/10.4 8/10.4/rear half*** 10.4/15
CF card
USB 2 1 2 2
RJ-45 1 2 1 2
VGA output 1 1***
PS/2 1
RS-232 1
RS-422 1
RS-485 1 1 1
USB 2 2
SRI 1 1
Servo control General purpose (A/B phase) O
General purpose (CW/CCW) O
Mechatrolink II O O O
Mechatrolink III O O
EtherCAT O O
RTEX O O
Compensation Back gap compensation O O O O
Pitch error compensation O O O O
Spike compensation O O O O
Temp. Rise compensation O O O O
2D compensation O O O O
Operation Handwheel simulation O O O O
Program empty run O O O O
Selective stop O O O O
Segment execution O O O O
Virtual handwheel O O O O
Pause point start O O O O
Tool interrupt point start O O O O
Tool retract
Offset setting O O O O
Handwheel offset function
Program input Selective jump O O O O
B-STOP/ program end O O O O
Absolute zero coordinates system (G92/G92.1) O O O O
Interrupt MACRO (M96/M97) O O O O
M 198 call subroutine O O O O
G-code extension O O O O
High speed high precision Constant Jerk control O O O O
Cross-segment S-curve acceleration/ deceleration O O O O
Auto deceleration at corner O O O O
Corner radius speed limit O O O O
Multiple high speed high
precision parameter set
User quick parameter
SPA function
Virtual circle radius function O O O O
High speed high precision control mode I (G05.1Q1)
High speed high precision control mode ii (G05P10000)
NURBS interpolation function
Tool management Auto tool align screen
Auto work measurement O O O O
Tool lifespan management O O O O
Auxiliary function Mechanical lock (R-Bit) O O O O
Software travel limit O O O O
Spindle speed detection O O O O
Axial coupling function O O O O
Axial dynamic coupling function O O O O
Feedback coupling function O O O O
Threading quick tool retract O O O O
Virtual axis function O O O O
Axle exchange function O O O O
Axial torque control O O O
Serial adjustment function (CNC axis) O O O
Driver data display (CNC axis) O O O
Spindle adaptation function
(CNC axis)
O O O
Serial PLC axis O O O
High speed spindle positioning (SYNTEC spindle required) O O O
ROT element O O O
Dipole foreground/ background
configuration
O O O O
Data backup and recover O O O O
Start-up screen customization O O O O
My favorite (Only support ARM 8-key system) O O O
Project protection function O O O O
Access management O O O O
Remote AP monitoring O O O O
Programming Background edit O O O O
Edit protection O O O O
Real time syntax check of processing program O O O O
PLC PLC diagnosis function (FORCE I-
point)
O O O O
Data transfer function NETWORK O O O O
FTP O O O O
RS-485 O O O O
DNC(Network) O O O O
DNC(USB) O O O O
Data display Operation history display O O O O
Graphic simulation O O O O
Partial graphic simulation O O O O
Dynamic multi-language switch- over O O O O
G-code Oval cutting (clockwise) (G02.1) O O O O
Parabolic cutting (clockwise) (G02.2) O O O O
Cylinder interpolation (G07.1) O O O O
Start-up polar coordinates (G12.1) O O O O
OD/ID turning cycle (G20) O O O O
Threading cycle (G21) O O O O
Intermediate threading feed cycle (G21.2) O O O O
End face turning cycle (G24) O O O O
Jump function (G31) O O O O
Treading (G33) O O O O
Variable pitch threading (G34) O O O O
Polygon turning (G51.2) O O O O
Work coordinates system setting (G54~G59.9) O O O O
Mirror function (lathe) (G68) O O O O
Complex turning cycle (G72~G78) O O O O
Fixing cycle for drilling (G80, G83~G89) O O O O
Absolute zero coordinates system preset (G92.1) O O O O
Inverse time feed (G93)
Constant surface cutting speed (G96) O O O O
Spindle synchronization function (G114.1) O O O O
Spindle load function (G114.3) O O O O
Option Option-4 Enable Plugin Function O O O O
Option-11 High Precision Contour Control (HPCC)
Option-12 Rotation Tool Center Point (RTCP) Δ Δ Δ
Option-13 Feature Coordinate System Δ Δ Δ
Option-14 Parameter learning function
Option-15 Tapping Learning
Option-16Syntec Vision
Option-17 Commercial Vision Software
Option-18 CAD/CAM
Option-19 3D Arc Interpolation
Option-20 Pick and Place (All in one) Δ Δ Δ
Option-21 Four Axis Robot
Option-22 Five Axis Robot
Option-23 Six Axis Robot
Option-24 Gantry Robot Δ
Option-25 Advanced Look-Ahead
Option-26 Smooth Tool Center Point(STCP)
Option-27 Multiple mechanisms for five-axis
Option-28 The 2nd coordinate supports feature coordinate system
Option-29 Four-axis Rotation Tool Center Point Control (4AXRTCP)
Option-31 High Speed Chamfering Contour Control
Option-32 ROT Servo Turret Δ Δ Δ
Option-34 Wood Software
Option-35 3D Laser Scanning
Option-36 Wood Built-In CAM Function

* Only sell in Mainland China
** Only sell in Taiwan
*** VGA is only provided in the rear half

O Standard function
△ Optional function
– Not available function

Thông tin liên hệ